Accountant
Accountant
Accountantskantoor Simsek & Partners in
Eindhoven
[Terug naar Eindhoven]
Accountantskantoor Simsek & Partners
Tenierslaan 7
5613DZ Eindhoven

tel: 040-2367081

Extra informatie

Accountantskantoor Simsek & Partners is een deskundig administratiekantoor binnen zijn werkgebied. U schakelt ons in voor bijvoorbeeld het opstellen van jaarrekeningen en balansen en winst- en verliesrekeningen, het verzorgen van uw financiële- of loonadministratie en verscheidene belastingaangiften.   
Accountantskantoor Simsek & Partners is een jong bedrijf met ruime ervaring in het verwerken van bedrijfsadministratie. U kunt bij ons terecht voor een zeer breed scala aan diensten. 
 
Wij richten ons met name op het midden- en kleinbedrijf. Zowel startende als bestaande ondernemers zijn wij graag van dienst. 
 
Accountantskantoor Simsek & Partners werkt volgens vaste procedures en structuren, maar bouwt voldoende ruimte in om snel te kunnen reageren en flexibel in te kunnen spelen op veranderingen in situaties en/of behoeften van de opdrachtgever. 
 
Een succesvol resultaat is gebaseerd op een goede samenwerking met onze opdrachtgevers. 
 
Samen met de opdrachtgever worden behoeften, wensen en beoogde resultaten in kaart gebracht. Vervolgens wordt gekeken hoe deze resultaten, op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier, kunnen worden bereikt. 
 
Kunnen delegeren is een goede zaak. Draag daarom uw administratie over aan ons kantoor.  
 
Dan kunt u, net als wij, zich volledig richten op de zaken waar u goed in bent. 
 
Bent u geïnteresseerd, neemt u dan contact met ons op. Wij nodigen u graag uit voor een geheel vrijblijvend en kosteloos oriëntatie gesprek. 
 
 
Administratieve dienstverlening 
 
Opzetten en inrichten rekeningschema 
Het rekeningschema is een lijst met rekeningnummers met de daarbij behorende omschrijvingen. De rekeningnummers worden gebruikt bij het verwerken van de boekingsstukken in de boekhouding. In het rekeningschema is een verdeling gemaakt tussen balans- en resultatenrekeningen. 
 
Bijhouden van de administratie 
 
Dit betreft het verwerken van de mutaties in de boekhouding. De mutaties zijn vastgelegd in kas- en bankstukken, inkoopfacturen, verkoopfacturen en dergelijke. 
 
Verzorg van aangifte omzetbelasting 
 
Op basis de administratie, wordt periodiek de af te dragen omzetbelasting berekend. Vervolgens wordt het aang tiftebiljet ingevuld. 
 
Opstellen tussentijdse financiële overzichten 
 
Vanuit de bijgehouden administratie en met behulp van door de cliënt te verstrekken aanvullende gegevens kan iedere maand, elk kwartaal of elk halfjaar een balans en winst- en verliesrekening worden opgesteld. Ook worden toelichtingen en financiële analyses verstrekt. 
 
Jaarrekening 
 
Samenstellen jaarrekening 
 
Op basis van de administratie en door u te verstrekken gegevens stellen wij een jaarrekening op met de daarbij behorende toelichting. Financiële analyses maken deel uit van het accountantsverslag. 
 
Geconsolideerde jaarrekening 
 
Wanneer sprake is van een onderneming die eigenaar is van andere ondernemingen wordt van alle ondernemingen een samengevoegde balans en winst- en verliesrekening opgesteld. Bij het opstellen van deze samengevoegde balans en winst- en verliesrekening worden de onderlinge vorderingen, schulden en leveringen geëlimineerd. Door deze eliminatie geeft de jaarrekening een goed inzicht in de cijfers van de groep als geheel. 
 
Opstellen managementletter/adviesbrief 
 
Naar aanleiding van de door ons verrichte werkzaamheden leggen wij relevante bevindingen in een brief vast. Tevens geven wij in deze brief adviezen om tot verbetering van geconstateerde zaken te komen. 
 
Samenstellingsverklaring 
 
In de samenstellingsverklaring zijn de taken en verantwoordelijkheden van zowel u als ons vastgelegd. 
 
Publicatie jaarrekening 
 
Een Besloten Vennootschap (B.V.) dient, afhankelijk van de omvang, een beknopte dan wel uitgebreide jaarrekening bij het Handelsregister te deponeren. Deze gedeponeerde jaarrekening kan door iedereen worden ingezien. 
 
 
Fiscale aangiften 
 
Verzorgen aangifte inkomstenbelasting 
Aan de hand van de jaarrekening en de door de cliënt te verstrekken gegevens stellen wij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting op. 
 
Verzorgen aangifte vennootschapsbelasting 
 
Na het gereed komen van de jaarrekening van een Besloten Vennootschap (B.V.) verwerken wij de cijfers in de aangifte vennootschapsbelasting. Hierbij houden wij rekening met de fiscaal toegestane aftrekposten. 
 
Bezwaarschriften opstellen 
 
Als de door de Belastingdienst opgelegde belastingaanslag afwijkt van de ingediende aangifte dienen wij een bezwaarschrift in. De redenen die tot het bezwaarschrift hebben geleid, nemen we op in het bezwaarschrift.