Accountant
Accountant
Accountantskantoor Tamek GROEP in
Kampen
[Terug naar Kampen]
Accountantskantoor Tamek GROEP
Berklaan 2
8262 BK Kampen

tel: 038 3315422

Extra informatie

Missie en Visie   
Accountantskantoor Tamek GROEP levert diensten van hoog niveau op accountancy en fiscaal-juridisch gebied voor het midden- en kleinbedrijf. Zo dragen wij bij aan het rendement van ondernemingen en stichtingen, en dragen wij er eveneens aan bij dat onze klanten zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen een gewenste fiscaal-juridische structuur. 
 
Om onze dienstverlening op het gewenste niveau te brengen en te houden, zorgt Accountantskantoor Tamek GROEP ervoor dat alle medewerkers zich permanent kunnen ontwikkelen in een inspirerende omgeving, zowel vaktechnisch als dienstverlenend. Bovendien streven we ernaar voortdurend te innoveren, opdat onze diensten optimaal bij de wensen van onze klanten en de eisen van een snel veranderende wereld aansluiten. 
 
Hiertoe stelt de directie voldoende middelen (zowel menskracht, software als apparatuur) ter beschikking, om op een kwalitatief hoog niveau, uitvoering te kunnen geven aan de benodigde bedrijfsprocessen. 
 
Visie 
Accountantskantoor Tamek GROEP heeft zich als doel gesteld een middelgroot winstgevend accountantskantoor te worden die zich van de concurrentie onderscheid door: 
 
Betrokkenheid 
Belangstelling voor de ontwikkelingen in het bedrijf van de cliënt en bij de persoonlijke ontwikkeling van de ondernemer. 
 
Betrouwbaarheid 
Het nakomen van gemaakte afspraken staat hoog in het vaandel. Immers een goede relatie begint bij het nakomen van afspraken. 
 
Creatief 
Het vinden van goed doordachte en verantwoorde oplossingen van vraagstukken. 
 
Proactief 
Ondernemen is vooruitdenken. Door samen met de ondernemer regelmatig de voortgang te analyseren en van gedachte te wisselen over zijn toekomstbeeld wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan zijn bedrijfsvoering. 
 
Kernwaarden 
 
Onafhankelijkheid 
Oordeelsvorming geschiedt op een reproduceerbare, objectieve, onbeïnvloedbare wijze ongeacht het onderwerp van het oordeel. Daarnaast is bij de oordeelsvorming geen sprake van relatie(s) en/of machtsverhoudingen tot andere personen en/of organisaties die de oordeelsvorming kunnen beïnvloeden. Onze medewerkers zijn objectief aangaande hun werk en werkzaamheden en voeren deze in alle openheid en eerlijkheid uit. Zij worden niet gehinderd door persoonlijke belangen en acteren objectief en onbevooroordeeld. Zij voeren hun taken en werkzaamheden op een dusdanige wijze uit, dat bij het nemen van een beslissing zich primair richten op de feiten en zij zich niet laten beïnvloeden door eigen gevoel of door vooroordelen. Preventieve maatregelen zijn genomen om externe en/of interne druk op medewerkers te voorkomen. Medewerkers hebben de mogelijkheid om wegens ingeschatte risico’s bij hun leidinggevende bezwaar aan te tekenen tegen de uitvoering van een opdracht. Medewerkers zijn bekend met genoemde maatregelen en dienen bij de uitvoering van hun taken te allen tijde rekening te houden met het onafhankelijke karakter van Accountantskantoor Tamek GROEP en hun eigen rol hierin. Daarnaast wordt van de medewerkers verwacht dat zij activiteiten die zich niet verdragen met het onafhankelijke karakter van onze organisatie afwijzen. 
 
Onpartijdigheid 
Er treedt geen vermenging op van oneigenlijke belangen, voorkeur, genegenheid en/of vooroordeel bij het vellen van een oordeel, tevens wordt iedere schijn van een dergelijke vermenging vermeden. Onze medewerkers zijn zich bewust van hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de onpartijdigheid van onze organisatie en dragen zorg voor het behoud van deze onpartijdigheid. Gedurende de uitvoering van hun taken worden zij niet gehinderd door belangen die onverenigbaar zijn met de vereiste integriteit en objectiviteit. Medewerkers nemen geen geschenken of diensten aan die de onpartijdigheid beïnvloeden of die niet in verhouding staan tot de reguliere omgangsvormen. Ook zullen zij betrokken partijen geen geschenken of diensten aanbieden die de relatie met de betreffende partij kan beïnvloeden. 
 
Geheimhouding 
Informatie, die niet of slechts in beperkte mate publiek bekend is, of mag worden gemaakt, wordt niet - op welke wijze dan ook - bekend gemaakt, anders dan aan de binnen deze beperkingen gemachtigde personen en organisaties. Kennis en informatie waarover, uit hoofde van de functie en/of functie-uitoefening wordt beschikt, wordt slechts aangewend voor het doel waarvoor die zijn gegeven. De aard van onze werkzaamheden leidt ertoe dat medewerkers regelmatig (kunnen) beschikken over vertrouwelijke informatie. Betrokken partijen kunnen ervan verzekerd zijn dat deze informatie niet anders dan voor directe taken en werkzaamheden wordt gebruikt en dat deze informatie niet wordt vrijgegeven of afgestaan aan derden. Het gaat hierbij om alle informatie die medewerkers bij hun taakoefening vergaren dan wel verkrijgen en blijft ook van kracht na afronding van de werkzaamheden of beëindiging van de relatie met de betrokken partij. Iedereen die bij ons werkt is verplicht tot geheimhouding van wat hem/haar in zijn/haar functie ter kennis is gekomen en waarvan hij/zij kan vermoeden dat geheimhouding noodzakelijk is conform de regeling arbeidsvoorwaarden. 
 
Voorkomen van belangenverstrengeling 
Belangenverstrengeling wordt voorkomen. Onder belangenverstrengeling wordt verstaan dat andere belangen - van welke aard en hoedanigheid dan ook - prevaleren boven het belang van Accountantskantoor Tamek GROEP. 
Verstrengeling van belangen beïnvloedt doorgaans het vermogen van een medewerker om te komen tot objectieve oordeelsvorming. Wij stellen alles in het werk om belangenverstrengeling met betrekking tot betrokken partijen of in relatie tot onze werkzaamheden te voorkomen. Medewerkers mogen alleen een nevenfunctie vervullen indien deze niet conflicteert met de professionele verplichtingen bij onze organisatie. Vooraf moet door de directie toestemming worden verleend voordat een betaalde nevenfunctie kan worden aangegaan. Dit geldt ook voor onbetaalde nevenfuncties. 
 
Betrouwbaarheid 
Betrouwbaarheid: verwachtingen en eisen met betrekking tot de taak- en functie-uitoefening dienen niet te worden beschaamd. Dit heeft betrekking zowel op gedrag, als op het resultaat van werkzaamheden. Op een medewerker van Accountantskantoor Tamek GROEP moet men kunnen rekenen. Medewerkers houden zich bij de uitoefening van de werkzaamheden zowel naar externe partijen, als binnen onze organisatie, aan afspraken. Kennis en informatie waarover medewerkers uit hoofde van hun functie beschikken, wenden zij aan voor het doel waarvoor die zijn gegeven. Het vertrouwelijk omgaan met gevoelige informatie waarborgt de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van onze organisatie. 
Partijen kunnen erop vertrouwen dat wij klachten serieus nemen. Dit betreft zowel klachten met betrekking tot zaken welke onder ons toezicht zijn gesteld als mede klachten naar aanleiding van ons eigen optreden. 
 
Onbesproken gedrag 
Van goed gedrag zijnde, wat betekent dat men zich niet schuldig maakt en heeft gemaakt aan gedrag dat een grove schending is van de maatschappelijke normen en waarden en aan gedrag dat niet in overeenstemming is met voorliggende gedragscode. Onze directie en medewerkers zijn zich er van bewust dat hun gedragingen, ook buiten werktijden en in privé-situaties, direct van invloed kunnen zijn op de werkzaamheden binnen onze organisatie op hun objectiviteit en professionaliteit en dus op de integriteit. Normoverschrijdend gedrag kan leiden tot disciplinaire maatregelen met ontslag als uiteindelijk zwaarste maatregel. 
 
Zorgvuldigheid 
Het handelen met die toewijding en nauwkeurigheid, die nodig is voor het naar behoren uitoefenen van de opgedragen taak en het uitoefenen van de functie. 
Het handelen van een medewerker is zodanig dat de mening en belangen van alle betrokken partijen op gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen. Te allen tijde streven wij de hoogst mogelijke kwaliteit van onze werkzaamheden na, met oog voor objectiviteit en integriteit. Wij zijn nauwgezet met het afhandelen van administratieve processen, zowel naar buiten toe als binnen de organisatie. 
De opgestelde werkinstructies en procedures dienen hierbij als leidraad. Situaties die niet afdoende worden beschreven door de werkinstructies of procedures worden voorgelegd aan de direct leidinggevende. 
 
Verantwoordelijkheid 
De verplichting om te zorgen dat de taken en verplichtingen, die direct dan wel indirect, deel uitmaken van de functie goed verlopen en goed worden afgerond en daar rekenschap van te geven. Dit betekent tevens ‘bereidheid om verantwoording af te leggen’. 
 
Het handelen van onze medewerkers is transparant, opdat optimale verantwoording mogelijk is en de controlerende organen volledig inzicht hebben in het handelen van onze organisatie en haar beweegredenen daarbij. Alle medewerkers kennen, binnen de grenzen van de eigen functie, zijn of haar verantwoordelijkheid. De medewerker ondersteunt de verantwoordelijkheid van de leidinggevende door hem/haar waar nodig te informeren. Directie en medewerkers zijn zich bewust van hun eigen gedrag en dragen er zorg voor dat hun gedrag op geen enkele wijze de reputatie van onze organisatie zal kunnen schaden. Zij onthouden zich van gedrag dat onze organisatie in diskrediet kan brengen. 
 
Dienstbaarheid 
Het handelen is altijd en volledig gericht op het belang van alle betrokken partijen, zoveel als dit redelijkerwijs mogelijk is en van de medewerker kan en mag worden verwacht. Wij streven bij het uitvoeren van onze werkzaamheden de hoogst mogelijke kwaliteit na. Dit geldt ook voor de omgang van en communicatie met externe partijen. 
Onze medewerkers tonen zich bewust van de opvattingen en eigenschappen van anderen en respecteren deze zoveel als mogelijk. Zij behandelen anderen met het respect waarmee zij zelf graag behandeld willen worden. Zij nemen klachten serieus en werken klant- en servicegericht. Medewerkers dienen met externe partijen vakkundig om te gaan en te communiceren. 
 
Deskundigheid 
Het (blijven) voldoen aan de eisen en de terechte verwachtingen die worden gesteld aan de wijze van beroepsuitoefening met name betreffende het blijven ontwikkelen van kennis en vaardigheden. 
Onze medewerkers beschikken over de juiste expertise voor het uitoefenen van hun taken. Hierdoor kunnen betrokken partijen vertrouwen op een professionele dienstverlening gebaseerd op de laatste ontwikkelingen 
Wij verrichten onze werkzaamheden in overeenstemming met de vaktechnische standaarden en beroepsvoorschriften. Wij houden onze kennisgebieden op peil door het volgen van cursussen op het gebied van nieuwe ontwikkelingen en het volgen van c.q. organiseren van vaktechnische bijeenkomsten in het kader van de permanente educatie van alle medewerkers. 
 
Collegialiteit 
Het werken aan een positieve en werkbare sfeer, waarbij collega’s positief en correct worden bejegend. Binnen onze organisatie wordt een positief werkklimaat bevorderd, waarin iedereen zich veilig kan voelen. Dit betekent onder meer dat wij geen ruimte bieden aan discriminatie in welke vorm dan ook of aan andere vormen van ongewenst gedrag zoals pesten, intimideren of negeren. Onze medewerkers staan open voor de mening en oordeelsvorming van collega’s en gaan respectvol met elkaar om. Zij kunnen worden aangesproken op hun gedrag en trachten zaken vanuit een positieve invalshoek te benaderen. De directie in het bijzonder vervult een voorbeeldfunctie binnen de organisatie. De directie stimuleert de professionele ontwikkeling van medewerkers en benadert meningsverschillen op een professionele wijze. 
 
Objectiviteit 
Wij verrichten onze dienstverlening objectief met inachtneming van wet- en regelgeving van overheidswege. Bij onze dienstverlening zorgen wij voor adequate behartiging van de belangen van onze cliënten. 
Cliënten zijn wij zakelijk van dienst en wij voorkomen dat wij worden beïnvloed, misleid of gemanipuleerd. Wij laten ons niet in met bedenkelijke of verboden handelwijzen van cliënten of met zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. 
Alle betrokkenen bij een opdracht zijn onafhankelijk, onbevooroordeeld en onpartijdig. Dit betreft zowel onafhankelijkheid in financieel als in relationeel opzicht. De onafhankelijke positie van de organisatie als geheel wordt bevorderd door de jaarlijkse toets van de onafhankelijkheidsverklaringen van alle medewerkers en het toezicht vanuit SRA en de Autoriteit Financiële Markten. 
 
Kwaliteit 
Het voldoen aan de vooraf gestelde expliciete en impliciete eisen aan diensten, producten en resultaten van taken. Wij streven de hoogst mogelijke kwaliteit van werkzaamheden na. De kwaliteitseisen zijn hierbij vastgelegd in het kantoorhandboek en in de desbetreffende wet- en regelgeving. Ons kwaliteitssysteem kan door alle medewerkers op ons intranet worden geraadpleegd. Medewerkers dienen op de hoogte te zijn van procedures die van belang zijn bij het uitvoeren van hun taken. De kwaliteit van werkzaamheden en bedrijfsvoering wordt jaarlijks beoordeeld door de compliance officer.

Specialiteit
  • Accountancy 
  • Fiscaal Juridisch 
  • Financiële planning 
  • Salaris service 
  • Personeel en recht 
  • Overnamebegeleiding 
  • Administratieve dienstverlening