Accountant
Accountant
BPV Roermond accountantskantoor in
Roermond
[Terug naar Roermond]
BPV Roermond accountantskantoor
Minderbroederssingel 4
6041 KJ Roermond

tel: (0475) 310450

Extra informatie

Accountancy   
Voor een goede bedrijfsvoering is juiste en tijdige informatievoorziening essentieel. Uw administratie dient dan ook zodanig ingericht te zijn, dat u tijdig en accuraat kunt inspelen op wijzigende omstandigheden. Wij ondersteunen u bij de opzet, inrichting en controle van uw administratie. 
 
Dit omvat onder andere: 
 
Ondersteuning van de financiële administratie 
 
Wij ondersteunen uw financiële administratie door detachering van tijdelijk administratief personeel, maar ook door outsourcing van de gehele financiële administratie. Wij begeleiden uw financiële administratie door periodiek samen met uw administrateur de belangrijkste posten na te lopen. Hierdoor verloopt de totstandkoming van de jaarrekening efficiënter en sneller. 
 
Samenstellen jaarrekeningen en opstellen tussentijdse overzichten ten behoeve van het management 
 
De voor de directie relevante kengetallen worden kort en bondig gebundeld, zodat periodiek gekwantificeerd inzicht ontstaat in het reilen en zeilen van de onderneming. De jaarrekening wordt met u besproken in helder en duidelijk taalgebruik, aangepast aan de complexiteit van de bedrijfsvoering. 
 
Controle van de jaarrekening 
 
Voorzover dit door de leiding, de aandeelhouders en / of de wet verlangd wordt, controleren wij de jaarrekening van uw bedrijf. Op basis van moderne controletechnieken en gebaseerd op de door het SRA aanbevolen controlemethode worden deze werkzaamheden uitgevoerd.  
 
Door de invoering van de Wet Toezicht accountantsorganisaties (WTA) en het bijbehorende Besluit Toezicht Accountantsorganisaties (BTA) kunnen wettelijke controleopdrachten uitsluitend nog uitgevoerd worden door kantoren die een zogenaamde WTA-vergunning bezitten. 
 
De Voorwaarde voor verkrijging van deze vergunning is onder andere een zeer uitgebreid en gedetailleerd kwaliteitssysteem dat periodiek getoetst en geëvalueerd moet worden. 
 
Ons kantoor heeft op 29 september 2008 van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een dergelijke vergunning verkregen. 
 
Optimalisering van uw administratieve organisatie en interne controle 
 
In heldere en duidelijke taal geven wij aanwijzingen ter verbetering van uw administratieve organisatie. Taken en verantwoordelijkheden van medewerkers van uw bedrijf worden vervat in duidelijke instructies en richtlijnen. 
 
Aan- en verkoop van ondernemingen en bedrijfsoverdrachten 
 
Op basis van algemeen gehanteerde technieken bepalen wij in overleg met onze klant de waarde van een onderneming. Wij maken u het verschil duidelijk tussen waarde van een onderneming en de prijs die er voor betaald wordt. In familieverhoudingen houden wij ook rekening met de belangen van de kinderen die niet bij de bedrijfsopvolging betrokken zijn. 
 
Het aanvragen van subsidiabele projecten 
 
Wij onderzoeken de haalbaarheid en verzorgen de aanvraag van subsidies in het kader van WBSO / ESF en dergelijke regelingen.